Marzec 27, 2017

O nas

Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców zostało powołane do życia w grudniu 2006 roku, i zostało wpisane 26.02.2007 r. jest do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 0000275173 przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu publicznego przemawiania. W polu zainteresowań Stowarzyszenia znajdują się takie dziedziny jak: retoryka, erystyka, dialektyka i ruch sceniczny.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.:

  1. Organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów i konferencji poświęconych umiejętnościom związanym z publicznym przemawianiem.
  2. Współpracę z innymi podmiotami posiadającymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia, w zakresie promocji i rozpowszechniania wiedzy oraz rozwijania umiejętności obejmujących wystąpienia publiczne.
  3. Przekazywanie informacji na temat działalności Stowarzyszenia szerokim kręgom społecznym za pomocą środków masowego przekazu.

Dokumenty Stowarzyszenia:

  1. Statut
  2. Kodeks Etyki
  3. Kodeks Kompetencji

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Tekst Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu dostępny jest tutaj.